• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Семинар: "Одит на изпълнението - оценка на ефективността на бюджетна програма“ - 11.03.2019 г. Печат Е-мейл

 

Обучителен семинар:

„Одит на изпълнението - оценка на ефективността на бюджетна програма“

11 март 2019 г., 7 CPE точки

ОСНОВНИТЕ ТЕМИ:

1. Специфика на одита на изпълнението на бюджетна програма;

2. Връзка оперативни цели – показатели за изпълнение – целеви стойности - data quality;

· Ключови показатели;

· Балансирана система от показатели за ефективност;

· Устойчивост на показателите;

· Планиране и отчитане на ниво дейности и на ниво процеси за предоставяне на съответната услуга.

3. Анализ на очакваните и измерените резултати;

4. Оценка на ефективността;

5. Практически упражнения на база реални бюджетни програми от средносрочни бюджетни прогнози, програмни формати на бюджети и отчети за изпълнението на програмни бюджети.

ЛЕКТОРЪТ:

Ваня Милтенова, Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор, CGAP е била научен сътрудник и хоноруван преподавател по „Икономика на съобщенията“. От 2010 г. работи като одитор, в т.ч. е заемала длъжност началник на отдел в дирекция „Вътрешен одит“ в Министерството на земеделието и храните.

Съвместно с експерти от Министерство на финансите е участвала във въвеждането на програмното бюджетиране в Министерството на околната среда и водите (МОСВ), избрано за пилотно министерство през 2002 г. по програма МАТРА.

Разработила е „Методика за изготвяне на програмен бюджет на второстепенен разпоредител“, приета от отдел „Бюджетна методология”, дирекция „Бюджет” в Министерството на финансите, която е приложена през 2004 г. от МОСВ.

През 2005 г. - 2006 г. е изготвила „Методика за одит на програмен бюджет на Изпълнителната агенция по околна среда (референтен център на Европейската агенция по околна среда) към МОСВ“. Има практика в съставянето, консолидирането и отчитането на бюджет в програмен формат на ниво министерство, както и в съставянето и отчитането на ниво второстепенен разпоредител.

Автор на статия „Анализ на програмния подход на бюджетиране в България“, след чието публикуване в списание „Вътрешен одитор“, в указанията за разработване на проектобюджетите на първостепенните разпоредители за 2018 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2019 и 2020 г. (БЮ №4/01.09.2017 г.) е включено изискване за разписване на съответните дейности по предоставяните услуги/продукти.

ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА:

· Надградите знанията си за оценяване на ефективността на бюджетна програма;

· Повишите уменията си за анализиране на резултатите в рамките на дадена бюджетна програма;

· Разширите своите знания да обвързвате показателите за изпълнение с качеството на данните;

· Участвате в разглеждането на примери от практиката с акцент върху ключовите аналитични стъпки.

СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА ВСИЧКИ:

Ръководители на вътрешен одит, вътрешни одитори от публичния сектор и служители, които имат отношение към планирането и отчитането на бюджетни програми.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ:

· Семинарът ще се проведе на 11 март 2019 г. в рамките на един ден в офиса на ИВОБ на ул. "Граф Игнатиев" 7А. Участието в него носи на сертифицираните вътрешни одитори 7 CPE точки.

· Таксата покрива участие в обучението, учебни материали и кафе-паузи.

· За да заявите участие следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 05 март 2019 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението.

· ИВОБ си запазва правото да откаже регистрация на участник при запълване капацитета на учебната зала.

· ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай, регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 06 март 2019 г.

· При отказ от участие, изпратен до 05 март 2019 г. ще получите заплатената от вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване таксата за участие не се възстановява.

 

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.