• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Обучителен семинар: “Измами в областта на човешките ресурси и ролята на вътрешния одит в превенцията им“ 19.09.2019 г. Печат Е-мейл

 

Обучителен семинар:

“Измами в областта на човешките ресурси и ролята на вътрешния одит в превенцията им“

19 септември 2019 г., 7 CPE точки

ОСНОВНИТЕ ТЕМИ:

· Видовете измами в областта на човешките ресурси;

· Управление на риска от измами в дейностите по човешки ресурси;

· Защита на бизнеса от измами, извършвани от служителите;

· Личностните характеристики на измамника;

· Измамите в обхвата на вътрешния одит;

· Трите линии на защита – единен „фронт“срещу измамите;

· Адекватност и ефективност на контролите в дейностите по човешки ресурси;

· Подходи в одитирането на превенцията срещу измами в дейностите по човешки ресурси.

ЛЕКТОРИТЕ:

· Доц. д-р Мирослава Пейчева е преподавател в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в катедра „Човешки ресурси и социална защита“ от 1997 година.  През 2005 година защитава докторска дисертация на тема „Методологически, методически и практически проблеми на одита на човешките ресурси в Република България”. През 2009 година е утвърдена за доцент от Висшата атестационна комисия (ВАК). Води лекции и семинарни занятия на студентите от бакалавърска и магистърска степен на обучение по дисциплините „ Управление на човешките ресурси”, „Одит на човешките ресурси”, „Стандарти за социална отговорност“, „Социален одит“ и „Икономика на труда”. Собственик и ръководител е на консултантска фирма „ММ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД. Мирослава Пейчева има над 70 публикации в национални и международни издания в областта на: управлението на човешките ресурси, одита на човешките ресурси, социалния одит, корпоративната социална отговорност и превенция на измамите в областта на човешките ресурси. Мирослава Пейчева е член на Българската Асоциация на КСО специалисти, Международния институт на вътрешните одитори (The Institute of Internal Auditors, IIA), на Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ), на Обществото за управление на човешките ресурси (Society for Human Resource Management, SHRM) на Асоциацията на сертифицираните експерти срещу измамите (Association of certified fraud examiners, ACFE). Сертифициран консултат е по карирено развитие. Коучер е по самоувереност.

· Д-р Валерия Динева, CRISC има повече от 20 години опит във финансовия сектор, свързан с вътрешния одит, вътрешния контрол, корпоративно управление, оценка на риска и противодействие на измамите. Има дългогодишен опит като ръководител на вътрешния одит. Валерия Динева е преподавател в Университета за национално и световно стопанство, катедра „Финансов контрол“. През 2013 защитава докторска дисертация на тема „Методологически проблеми на вътрешния одит в застраховането“. Автор на повече от 25 публикации  в национални и международни издания в областта на вътрешния одит и контрол, противодействието на измамите,  КСО. Валерия Динева работи като привлечен консултант по вътрешен одит и управление на риска в „ММ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД. Валерия Динева е член е на IIA (The Institute of Internal Auditors). Член  на  Международната асоциация за одит и контрол на информационните системи ISACA, като от 2019 е избрана за член на Управителния съвет ISACA Sofia Chapter. Член е и на Българската Асоциация на КСО специалисти. Валерия поддържа международно признат сертификат CRISC, издаден от ISACA

ЗАЩО СЕМИНАРЪТ ЩЕ Е ПОЛЕЗЕН ЗА ВАС:

· Семинарът ще е полезен за участниците, защото те ще придобият:

· Знания за видовете измами в областта на човешките ресурси;

· Знания за същността на „червените флагове“ и различните видове рискове от измами в областта на човешките ресурси;

· Знания за специфичните личностни и поведенчески характеристики на измамника;

· Знания за „червени флагове“ и девиантност в поведението на организациите като извършители на измами;

· Знания за „червени флагове“ и девиантност в поведенията на служителите като извършители на измами;

· Умения за изграждане на модел за организация на дейността по човешки ресурси с цел превенция на измами;

· Умения за дефиниране ролята на звеното по човешки ресурси в превенцията на измами;

· Умения за изграждане на среда (на микро и макро икономическо ниво) с цел превенция на измами;

· Знания и умения за справяне със специфични ситуации, свързани с измамите в областта на човешките ресурси, на база разсъждения по казуси от реални ситуации от практиката;

· Знания относно целите, рисковете и контролите, свързани с противодействие на измамите в областта на човешките ресурси;

· Знания и умения за оценяване ефективността на системата за противодействие на измамите;

· Умения за изграждане и оценяване на контролната и комуникационна среда с цел превенция на измамите;

· Умения за прилагане на различни вътрешно-одитни подходи при одитирането на превенцията срещу измами в дейностите по човешки ресурси.

СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА:

· Ръководители на организации;

· Ръководители на звената за вътрешен одит в публичния сектор;

· Ръководители на звената за вътрешен одит в частния сектор;

· Служители в звената за вътрешен одит в публичния сектор;

· Служители в звената за вътрешен одит в частния сектор;

· Ръководители на звената по човешки ресурси в публичния сектор;

· Ръководители на звената по човешки ресурси в частния сектор;

· Служители на звената по човешки ресурси в публичния сектор;

· Служители на звената по човешки ресурси в частния сектор;

· Ръководители и служители в звена за управление на риска;

· Ръководители и служители в звена за съответствие с изискванията (COMPLIANCE);

· Ръководители и служители на звена, отговарящи за сигурността в организацията;

· Ръководители и служители на звена, отговарящи за противодействие на измамите;

· Собственици на бизнес.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ:

· Семинарът ще се проведе на 19 септември 2019 г. в рамките на един ден.

· Участието в него носи на сертифицираните вътрешни одитори 7 CPE точки.

· Таксата покрива участие в обучението, учебни материали и кафе паузи.

· За да заявите участие, следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 13 септември 2019 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението.

· ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 16 септември 2019 г.

· При отказ от участие, изпратен до 13 септември 2019 г., ще получите заплатената от вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението, ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване таксата за участие не се възстановява.

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.