Основни принципи на професионалната практика по вътрешен одит Печат

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ

От вътрешния одит се очаква:

1. Да демонстрира почтеност;

2. Да демонстрира компетентност и професионална грижа;

3. Да  бъде обективен и да не се поддава на натиск (независим);

4. Да се води от стратегиите, целите и рисковете на организацията;

5. Да е подходящо позициониран и да разполага с адекватни ресурси;

6. Да демонстрира качество на работа и непрекъснато усъвършенстване;

7. Да комуникира ефективно;

8. Да предоставя увереност чрез прилагане на рисково-базиран подход;

9. Да е проницателен, проактивен и ориентиран към бъдещето;

10. Да насърчава подобренията в организацията.