• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Становища на ИВОБ PDF Print E-mail
There are no translations available.

СТАНОВИЩЕ НА ИВОБ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

 


СТАНОВИЩЕ НА ИВОБ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА И ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

СТАНОВИЩЕ НА ИВОБ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА УКАЗАНИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

ПИСМО НА ИВОБ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ ЗА ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

ПИСМО НА ИВОБ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ФОРМАТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 8, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

ПИСМО НА ИВОБ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР“

СТАНОВИЩЕ НА ИВОБ ОТНОСНО ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ЗА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ В БАНКИТЕ

СТАНОВИЩЕ НА ИВОБ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

СТАНОВИЩЕ НА ИВОБ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪНШНИ ОЦЕНКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

СТАНОВИЩЕ НА ИВОБ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА И ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

СТАНОВИЩЕ НА ИВОБ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА И ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

СТАНОВИЩЕ НА ИВОБ ОТНОСНО НАРЕДБА № 5 НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ОТ 12 АВГУСТ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪНШНИ ОЦЕНКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

СТАНОВИЩЕ НА ИВОБ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ ПРИЕТ НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ ОТ 43 - ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СТАНОВИЩЕ НА ИВОБ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ

СТАНОВИЩЕ НА ИВОБ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

ОТГОВОР ДО ДИРЕКЦИЯ "ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ" НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ОТНОСНО ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОН ЗА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

ПРОТОКОЛ № 28/21.03.2015 г. ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА ИВОБ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИВОБ ЗА ЧЛЕН НА СМЕТНАТА ПАЛАТА.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УС НА ИВОБ ОТНОСНО РАЗРАБОТВАНЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ И ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2015-2017 Г.

ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

СТАНОВИЩЕ НА УС НА ИВОБ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОН ЗА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР


 

ПРАВИЛА ЗА ОБСЪЖДАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ В ИНСТИТУТА НА ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ В БЪЛГАРИЯ

 
Copyright © 2024. www.iiabg.org.

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.