• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Органи PDF Print E-mail
There are no translations available.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 


Председател на УС на ИВОБ

Поля Статкова

Представяне:

Поля е директор Вътрешен одит“ в Ти Би Ай Банк. Член е на ИВОБ от 2004 г. Притежава 36 г. професионален опит в банковата сфера, от които 23 г. посветени на вътрешния одит. Работила е за международни банкови групи като УниКредит Булбанк като старши одитор. В СИБАНК (настояща ОББ) част от белгийската КБС Груп е заместник на ръководителя на звеното за ВО и активно участва в изграждането на одитната функция. Участвала е и е ръководила международни одитни проекти, включително и извън страната (Чехословакия, Сърбия, Румъния) и международни работни специализирани групи в Белгия. Активно е ангажирана с правилата, работата и докладването на Одитните комитети. От 2017 е член на Одитен комитет на небанкова финансова институция в Румъния. През целия си професионален път допринася за въвеждане и изпълнение на професионалните стандарти на IIA, както и подходящото позициониране и признание на функцията по вътрешен одит в рамките на организацията. Работата й ще е насочена за повишаване на интереса към Института и организираните от него активности особено от страна на членовете, подобряване на комуникацията помежду им и с Института за пълноценна интеграция във визията и стратегията на организацията и професията.


Заместник-председател на УС на ИВОБ

Андреана Иванова, CIA, Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор

Представяне:

Андреана има почти 10 г. опит в областта на вътрешния одит предимно в организации от публичният и финансовия сектор. През 2020 г. се насочва към консултантския бизнес, където се включва в разнообразни проекти, помагайки на компании по цял свят да подобрят ефективността си, процесите и системите за вътрешен контрол.

Андреана притежава бакалавърска степен по стопанско управление и магистърска по финанси. През 2019 г. завършва курс за мениджърски умения в училището по мениджмънт в Блед.

Като член на УС на ИВОБ има амбицията да популяризира използването на технологии в традиционните одит дейности и привлече повече млади специалисти към професията.


Членове на УС на ИВОБ


 

Огнян Тодоров, Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор

Представяне:

В сферата на контрола работи вече повече от 28 години. През 1994 г. става част от семейството на финансовите ревизори в Държавен финансов контрол, а по-късно през 2001 г. преминава към младото отроче на контрола, а именно вътрешния одит (в АДВФК). Преминавайки през МФ дирекция „Вътрешен контрол“ (2005-2006 г.) и натрупвайки теоретичен опит вкл. и от международни експерти, от ноември 2006 г. има честа и удоволствието заедно с неговите колеги да изгражда и да ръководи звеното за вътрешен одит в Национална агенция за приходите (2006 -2021 г.). От юли 2021 г. е ръководител на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерство на финансите.


Тодор Янкулов, CIA, CGAP, Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор

Представяне:

Тодор Янкулов има почти 20 г. опит в областта на вътрешния одит и системите за управление и контрол в публичния сектор. Като част от екипа на АДВФК в периода 2002 – 2006 г. е участвал в работните групи за подготовка на Закона за вътрешния одит в публичния сектор и Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. През периода 2004 – 2008 г. е последователно одитор, началник отдел и изпълняващ длъжността директор в Одитния орган (дирекция „ОССЕС“ в АДВФК и дирекция „Одит на средства от ЕС“ в Министерство на финансите). От 2008 година насам Тодор Янкулов е работил по редица проекти за подобряване ефективността на вътрешния одит или на системите за управление и контрол в организации от публичния сектор в България, Турция, Сърбия, Албания и Северна Македония. Разработвал е проекти на нормативни актове, вътрешни правила и процедури в областта на вътрешния одит, финансовото управление и контрол , управлението и контрола на европейски средства, обществени поръчки и др.

Като член на УС на ИВОБ има амбиция да помогне за повишаване активността на гилдията и запазване и подобряване на диалога между Института и неговите членове.


Толя Кирилова, Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор

Представяне:

Започва професионалната си кариера в Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ като одитор, а след това и като ръководител на екип.  От 2017 г. до 2019 г. е ръководител на отдела за вътрешен одит в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, а след това и на  звеното за вътрешен одит в „Топлофикация София“ ЕАД. От 2018 г. е и външен контрольор по многонационалните програми за териториално сътрудничество за периода 2014-2020 г. През 2022 г. се присъединява към отдела за вътрешен одит в „Български енергиен холдинг“ ЕАД.

Интересите й са насочени към подобряване на практиките по вътрешен одит в публичните предприятия.


Роман Ников, Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор

Представяне:

Професионалния си опит стартира през 2008 г. в банковия сектор. През 2009 г. започва развитието си в областта на вътрешния одит като стажант-одитор в БНТ, а през същата година придобива Сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“. Заема още длъжност главен вътрешен одитор, като към момента работи като държавен вътрешен одитор в БНТ.

Роман Ников придобива степен „бакалавър“ по специалност „Макроикономика“ от Университет по национално и световно стопанство, а в последствие през 2009 г. и степен „магистър“ по специалност „Финансов контрол“.

Счита, че най-ценният актив на ИВОБ са знанията и уменията на неговите членове и в тази връзка има желание да работи в посока подобряване на комуникацията помежду им, споделянето на опит и добри практики.


Валентин Ангелов, CIA, CRMA, Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор

Представяне:

Валентин е магистър по икономика специалност „Счетоводство и контрол“ от ВИИ „Карл Маркс”- София и правоспособен юрист от Югозападен университет „Неофит Рилски“– Благоевград.

Преминал последователно през длъжностите на данъчен инспектор, главен данъчен експерт и началник отдел „Инспекторат“ в Главна данъчна дирекция. От 2002 г. е вътрешен одитор, а от 2007 г. до момента ръководи дирекция „Вътрешен одит“ във Висшия съдебен съвет.

Интересите на Валентин са насочени към вътрешния одит в публичния сектор.


 

Правила за дейността на Управителния съвет изтегли от тук

 

Комисии, подпомагащи дейността на Управителния съвет

 

Комисия за членство и етика (Правила за дейността)

Комисия по сертификация и обучение (Правила за дейността)

Комисия по популяризиране на професията (Правила за дейността)

 

 

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

 

 


Председател на КС на ИВОБ

Янаки Янакиев, CRMA, Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор

Представяне:

Продължавам да упражнявам професия свързана с одит повече от десетилетие, като през годините имах много предизвикателства, преминавайки през различни нива и позиции в това нелеко поприще. Работих не малко години в БНБ  в областта на контрола, като съвместно с международни консултанти налагахме световни надзорни практики. Преминах през различни форми на обучения в страната и чужбина, което беше изключително полезно и обогатяващо професионалния ми опит. След този натрупан опит ръководих звеното за вътрешен одит в търговска банка, а в последствие приех предизвикателството да упражнявам професията си в областта на енергетиката. Продължих да надграждам своите знания и умения, чрез различни форми на обучения и обмяна на опит. Това е изключително полезно за работата на одитора, което спомага за предаване на опит и поддържане на приемственост в одитната дейност.


 

Росина Чолеева-Киркова, CIA, CISA, CGAP

Ръководител на звеното за вътрешен одит на Сметна палата на Република България от януари 2017 година и Президент на българския филиал на Асоциация за одит и контрол на информационни системи (ISACA) от юли 2022 година.

Магистър по „Финанси и банково дело“ от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Притежава сертификатите Certified Internal Auditor (CIA) и Certified Government Auditing Professional (CGAP) на Международния институт на вътрешните одитори и Certified Information Systems Auditor (CISA) от ISACA.

Професионалният й път започва в Агенция за държавен вътрешен финансов контрол. Впоследствие работи като вътрешен одитор в SGS, Easy Asset Management и Сметна палата.

Има стажове в Европейска служба за борба с измамите (OLAF) и отдела за хуманитарна помощ на Европейската комисия –DG ECHO - Humanitarian AID.


Невяна Мастикова-Петрова

Насочих професионалния си интерес към одита в процеса на практиката ми като счетоводител. Станах част от административния екип на ИВОБ, където бях ангажирана с професионалните обучения и международните контакти. От 2010 г. стартирах практиката си като одитор към специализирано одиторско предприятие. Професионалното ми развитие продължи в „Софийска вода“ АД  в отдел „Вътрешен одит“, където до 2019 г. изпълнявах  длъжността старши вътрешен одитор.

Към настоящия момент съм ангажирана с финансово-счетоводна дейност по множество проекти, както и с одитни ангажименти като външен експерт към отдел „Вътрешен одит“ на Софийска вода АД.

В професионалния си път съм натрупала опит в множество одитни ангажименти, вкл. като водещ одитор/ръководител на одит, в областта на човешките ресурси, одит на интегрирани системи за управление, одит на капиталови проекти и управление на капиталови програми; разследване на измами; одити на финансови и консолидирани финансови отчети и други.

В периода 2014-2018 г. бях избрана за член на Контролния съвет на ИВОБ

Образование: Бакалавър по специалност „Счетоводство“  и Магистър по специалност „Финансов мениджмънт“ в УНСС – гр. София.

 

 

 

 

 


 

 

 
Copyright © 2024. www.iiabg.org.

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.